Öppen kurs i konsulträtt (ABK 09 m.m.) – höstens datum

NYTT KURSTILLFÄLLE

Nu i mars genomförde vi för första gången en öppen kurs i konsulträtt (ABK 09 m.m.) där vi välkomnade både beställare och konsulter inom samhällsbyggnadssektorn. Eftersom kursen var så uppskattad har vi beslutat oss för att hålla den igen till hösten. Nästa kurstillfälle blir den 11 september 2024, se nedan.

ÖPPEN KURS I KONSULTRÄTT (ABK 09 M.M.) 

Konsulträtt är vårt samlingsnamn på de juridiska frågeställningar som uppstår i samband med att ett arkitekt- eller teknikkonsultuppdrag ska genomföras inom ramen för någon typ av samhällsbyggnadsprojekt, normalt en entreprenad. Tolkning och tillämpning av ABK 09 har förstås en central plats i detta men till det kommer i praktiken också ofta en härlig blandning av frågor om avtalsrätt, immaterialrätt (upphovsrätt), ansvar, skadestånd och försäkring samt tvistelösning.

Sedan några år tillbaka pågår en spännande utveckling av arkitekters och teknikkonsulters roller i byggprojekten på den svenska marknaden. Beställarsidans drömkonsult är ofta en helhetstänkande projektledare med ett innovativt mindset, god kunskap inom fastighetsekonomi och med ett arbetssätt som ligger i digitaliseringens framkant och på konsultsidan finns det på samma sätt många aktörer som drömmer om mer ansvar och större möjligheter att påverka vad som byggs och hur. Tyvärr återspeglas dessa drömmar ganska lite i de konsultavtal som vi ser på marknaden idag.

Syftet med den här kursen är både att ge kursdeltagarna grundläggande kunskaper i konsulträtt och att möjliggöra konstruktiva samtal mellan konsult- och beställarsidan om ansvarsfördelning, vanliga avsteg från ABK 09 och utrymmet för att testa andra ersättningsmodeller än de traditionella. Målgruppen för kursen är därför både beställare och leverantörer av konsulttjänster inom samhällsbyggnadssektorn. Att kursen är ”öppen” innebär att vem som helst kan och får anmäla sig.

PRAKTISKT OM KURSEN

Ort & kurslokal: Arena Sergel, Malmskillnadsgatan 36, Stockholm
Datum & tid: 2024-09-11, kl. 08.30 – 17.00
Typ av deltagande: Endast fysiskt
Kursavgift: 5 500 kr exkl. moms. Kursmaterial, lunch och fika ingår.
Föreläsare: Advokat Rebecca Gulding
Sista anmälningsdag: 2024-08-28


KURSINNEHÅLL

Under kursen kommer bl.a. följande ämnen och frågeställningar beröras:

 • Grundläggande avtalsrätt
 • ABK 09 – standardavtalets innehåll och metod för problemlösning
 • Administrativa föreskrifter enligt AMA AF Konsult 10 respektive nya AMA AF Konsult 23
 • Konsultuppdragets omfattning och kontraktshandlingar
 • Konsultansvar och skadeståndskrav
 • Ersättningsmodeller – de traditionella och de lite mer nytänkande
 • Vanliga avsteg från ABK 09 i konsultavtal
 • Tvistelösning – allmän domstol eller skiljeförfarande?
 • Relevanta domstolsavgöranden


ANMÄL DIG TILL KURSEN

Anmälan till kursen görs via vårt anmälningsformulär.

Different Advokat anordnar öppen kurs i konsulträtt (ABK 09 m.m.)

Öppen kurs i konsulträtt (ABK 09 m.m.)

Konsulträtt är vårt samlingsnamn på de juridiska frågeställningar som uppstår i samband med att ett arkitekt- eller teknikkonsultuppdrag ska genomföras inom ramen för någon typ av samhällsbyggnadsprojekt, normalt en entreprenad. Tolkning och tillämpning av ABK 09 har förstås en central plats i detta men till det kommer i praktiken också ofta en härlig blandning av frågor om avtalsrätt, immaterialrätt (upphovsrätt), ansvar, skadestånd och försäkring samt tvistelösning.

Sedan några år tillbaka pågår en spännande utveckling av arkitekters och teknikkonsulters roller i byggprojekt på den svenska marknaden. Beställarsidans drömkonsult är ofta en helhetstänkande projektledare med ett innovativt mindset, god kunskap inom fastighetsekonomi och med ett arbetssätt som ligger i digitaliseringens framkant och på konsultsidan finns det på samma sätt många aktörer som drömmer om mer ansvar och större möjligheter att påverka vad som byggs och hur. Tyvärr återspeglas dessa drömmar ganska lite i de konsultavtal som vi ser på marknaden idag.

Syftet med den här kursen är både att ge kursdeltagarna grundläggande kunskaper i konsulträtt och att möjliggöra konstruktiva samtal mellan konsult- och beställarsidan om ansvarsfördelning, vanliga avsteg från ABK 09 och utrymmet för att testa andra ersättningsmodeller än de traditionella. Målgruppen för kursen är därför både leverantörer och beställare av konsulttjänster inom samhällsbyggnadssektorn. Att kursen är öppen innebär att vem som helst kan och får anmäla sig.

Om kursen

Ort & kurslokal: Arena Sergel, Malmskillnadsgatan 36, Stockholm
Datum & tid: 2024-03-06, kl. 08.30 – 17.00
Typ av deltagande: Endast fysiskt
Kursavgift: 5 500 kr exkl. moms. Kursmaterial, lunch och fika ingår.
Föreläsare: Advokat Rebecca Gulding
Sista anmälningsdag: 2024-02-20


Kursinnehåll

Under kursen kommer bl.a. följande ämnen och frågeställningar beröras:

 • Grundläggande avtalsrätt
 • ABK 09 – standardavtalets innehåll och metod för problemlösning
 • Administrativa föreskrifter enligt AMA AF Konsult 10 respektive nya AMA AF Konsult 23
 • Konsultuppdragets omfattning och kontraktshandlingar
 • Konsultansvar och skadeståndskrav
 • Ersättningsmodeller – de traditionella och de lite mer nytänkande
 • Vanliga avsteg från ABK 09 i konsultavtal
 • Tvistelösning – allmän domstol eller skiljeförfarande?
 • Relevanta domstolsavgöranden


Anmäl dig till kursen

Anmälan till kursen görs via vårt anmälningsformulär.

Entreprenörens skadeståndsskyldighet avseende tredjemansskador – entreprenadavtal är kanske inte så särpräglade trots allt?

I entreprenadjuridiska sammanhang talar vi ofta om ”entreprenadavtalens särpräglade karaktär” när det kommer till tolkning och tillämpning av våra entreprenadavtal samt branschstandardavtalen AB 04 och ABT 06. Föreningen Byggandets kontraktskommitté (BKK) som står bakom framtagandet av AB 04 och ABT 06 avger i vissa fall s.k. förtydliganden om hur bestämmelser i branschstandardavtalen ska förstås och tillämpas. Parterna brukar i allt väsentligt godta och förhålla sig till sådana av BKK lämnade förtydliganden. Vi har dock på senare år sett en benägenhet hos domstolarna att inte alls se så särpräglat på entreprenadjuridiken eller fästa någon avgörande vikt vid vad BKK må ha uttalat. Domstolarna har istället tolkat standardavtalen utifrån sedvanliga köp- och obligationsrättsliga principer. Senast i raden av avgörandena är Svea hovrätts dom i mål T 13155-20 meddelad 2023-04-05 som bland annat behandlar tredjemans-begreppet i kapitel 5 § 13 i AB 04.

Av första stycket i kapitel 5 § 13 AB 04 framgår att entreprenören i förhållande till beställaren är ansvarig för dennes skadeståndsskyldighet gentemot tredje man till följd av entreprenaden. BBK har i ett förtydligande från år 2012 [1] uttalat att;

”BKK konstaterar att utformningen av bestämmelsen i AB 04 kap 5 § 13 st. 1 inte är entydig. BKK:s avsikt är emellertid att bestämmelsen inte omfattar skadeståndskrav mot beställaren som har sin grund i något av beställarens avtalsförhållanden, till exempel hyresavtal mellan beställaren och dennes hyresgäst. BKK:s avsikt är således att ett krav mot beställaren som grundas på ett sådant avtal faller utanför bestämmelsens omfattning.”

I den nu aktuella domen från Svea hovrätt var frågan huruvida en entreprenör var skyldig att betala skadestånd till en beställare som regressvis begärt ersättning för ett skadeståndsanspråk som denne erhållit från sin hyresgäst. Skadeståndsanspråket avsåg omfattande saneringskostnader som hyresgästen haft till följd av betongdamm på museiföremål som förvarats i nära angränsning till förrådsutrymmen som varit föremål för ombyggnad och renovering utförd av entreprenören.

Hovrätten har i den nu aktuella domen valt att inte fästa avseende vid BKK:s förtydligande och menar att innebörden av begreppet tredje man framgår av allmänt juridiskt språkbruk; med tredje man avses var och en som inte är part i det aktuella avtalet. Vidare är hovrättens uppfattning att systematiken i AB 04 inte förhindrar att tredjemans-begreppet ska tolkas i enlighet därmed. Hovrätten anför i domskälen bl.a. att ”eftersom innebörden av uttrycket tredje man är klar och därför inte medger det synsätt som BKK har förespråkat, saknar BKK:s förtydligande betydelse för tolkningen av begreppet.”

Slutsatsen blir därmed att entreprenören kan bli skadeståndsskyldig för skadeståndsanspråk som beställarens hyresgäst framställt och som beställaren regressvis gör gällande gentemot entreprenören. Hovrätten uttalar dock att det måste ställas höga krav på den utredning som beställaren lägger fram till stöd för sin skadeståndsskyldighet gentemot tredje man. I förevarande fall kom hovrätten dock fram till att beställaren inte hade visat att denne varit skyldig att ersätta hyresgästen för de uppkomna skadorna. Därmed kunde inte entreprenören anses skyldig att betala skadestånd till beställaren med stöd av kapitel 5 § 13 AB 04.

Sammanfattningsvis gäller således i och med Svea hovrätts avgörande att tredjemansbegreppet i AB 04 framgent får tolkas på ett i skadeståndssammanhang sedvanligt sätt och inte utifrån ”entreprenadavtalets särpräglade karaktär”.

 

Advokat Eleonore Gustafsson och biträdande jurist Felicia Johansson

 

Fotnot

[1] BKK:s förtydligande nr 1, daterat 2012-04-25, https://foreningenbkk.se/wp-content/uploads/2016/11/BKK-Fortydligande-nr-1.pdf.

Nytt regelverk för Heta arbeten

Från den 1 januari 2023 gäller en ny utgåva av regelverket för brandfarliga heta arbeten på tillfälliga arbetsplatser, SBF 506:1 (nedan kallat Regelverket). Regelverket gäller för utförandet av brandfarliga heta arbeten på arbetsplatser som inte är utformade för att det regelbundet ska utföras brandfarliga heta arbeten där. Det nya Regelverket innehåller sammanfattningsvis 13 säkerhetsregler och ett antal av dessa är i allt väsentligt innehållsmässigt oförändrade jämfört med tidigare utgåva.

En glädjande nyhet är att begreppet ”beställare” numera är definierat och generellt används i Regelverket vilket bidrar till ökad tydlighet. Till underlättande och ökad förståelse vid tillämpning av säkerhetsreglerna har, på liknande sätt som återfinns i AB 04 och ABT 06, vidare införts vägledande kommentarer i anslutning till dessa.

Säkerhetsregel 1 har blivit betydligt mer omfattande och krav ställs numera på att den tillståndsansvarige, tillsammans med utföraren och brandvakten, på plats ska bedöma faran för brand. Exempel på ytterligare tillägg och ändringar i säkerhetsregel 1 är tydligare krav på den som beställaren utsett till tillståndsansvarig och i vilken mån tillståndsansvaret får delegeras. Det anges specifikt att tillståndsansvarig ska vara väl insatt i och uppdaterad om förutsättningarna som råder vid platsen samt hur arbetet ska utföras. Delegering av tillståndsansvarigs arbetsuppgift, för det fall denne exempelvis inte har möjlighet att närvara vid kontroller under arbetets gång, förutsätter beställarens skriftliga medgivande härtill.

Det har även införts en ny säkerhetsregel avseende brandsskyddssystem. Av säkerhetsregel 12 följer bland annat att frånkopplingar av brandskyddssystem ska undvikas och begränsas samt att om så måste ske, ett godkännande först måste inhämtas från anläggningsskötare eller annan ansvarig person. Vidare följer av den nya säkerhetsregeln att ett vattenbaserat sprinklersystem normalt ska vara i drift och funktionsdugligt under arbetet. Det kan således vara bra att säkerställa att uppgifter om befintlig sprinkleranläggning i erforderlig omfattning återfinns i förfrågningsunderlag som går ut på förfrågan till entreprenörer.

Ävensom det inte finns något lagtvång att följa Regelverket så anammas detta regelmässigt av aktörer i branschen. De allra flesta som arbetar med brandfarliga heta arbeten väljer att följa Regelverket då försäkringsbolagen ofta kräver att Regelverket (eller motsvarande regelverk och normer) ska efterlevas för att utställda försäkringar ska kunna tas i anspråk på avsett sätt. Därtill hör till saken att i de fall koden AFC.551/AFD.551 åberopas i Administrativa föreskrifter som ansluter till AMA AF 12 eller senare utgåva har entreprenören att följa Brandskyddsföreningen Sveriges säkerhetsregler.

Regelverket återfinns i sin helhet här.

 

Advokat Eleonore Gustafsson och biträdande jurist Felicia Johansson

Krav på skadestånd enligt ABK 09

Under perioder då konjunkturen är på nedåtgående och marginalerna lägre än normalt blir tongångarna kring projektekonomin ofta lite hårdare än annars. I rådande marknadsläge, med hög inflation och kontinuerliga räntehöjningar, vill de flesta beställare till varje pris undvika oförutsedda merkostnader, eller åtminstone slippa bli sittande med Svarte Petter, i de fall merkostnader trots allt uppstår. Därför är det kanske inte så konstigt att vi den senaste tiden fått många frågor om hur man utformar ett korrekt skadeståndskrav mot en konsult – eller för den delen en underkonsult – när standardavtalet ABK 09 gäller för uppdraget. Just detta ska vi därför gå igenom i det följande.

Av ABK 09 kap 5 § 6 framgår att:

 

”Krav på skadestånd ska för att kunna medföra rätt till ersättning framföras skriftligen inom tre månader efter det att beställaren fått skälig anledning att anta att konsulten är ansvarig för skadan, dock senast nio månader efter det att beställaren fått kännedom om skadan. Kravet ska dessutom ha framställts inom ansvarstiden som anges i § 2.”

 

Redan av bestämmelsens ordalydelse kan vi alltså utläsa att ett krav på skadestånd först och främst måste ha en viss form, nämligen vara skriftligt, för att berättiga till ersättning. Termen skriftligen definieras i ABK 09:s begreppsbestämningar som ”information som kan läsas och lagras”. Det innebär att ett brev fungerar precis lika bra som ett mail eller ett sms. För det andra är det tydligt att kravet måste framföras inom vissa angivna tidsramar, där den yttersta gränsen är den 10-åriga ansvarstiden. Någon definition av krav på skadestånd eller övrig information om hur ett sådant ska vara utformat för att få preskriptionsbrytande verkan, hittar vi dock inte i ABK 09. Svaren på dessa frågor hittar vi i stället i praxis och juridisk litteratur. Där framgår, rejält sammanfattat, att det av ett skadeståndskrav klart och tydligt måste framgå:

  • Att det är fråga om ett skadeståndskrav, dvs. att ekonomisk ersättning krävs,
  • vem som riskerar att lida skada och vem som hålls ansvarig för skadan,[1] samt
  • vad grunden för skadeståndskravet är, dvs. varför kravställaren anser att mottagaren är skyldig att betala skadestånd.

Dessutom måste förstås varje skadeståndskrav skickas till någon som är behörig att ta emot det. Konsultens ombud enligt kontraktshandlingarna, eller annan person som ombudet har delegerat sådan befogenhet till (jfr ABK 09 kap 3 § 1), är behöriga mottagare.

Vid upprättande av ett skadeståndskrav behöver det säkerställas att innehållet inte kan uppfattas som ett krav på annan prestation än just ekonomisk ersättning, t.ex. som ett krav på avhjälpande av fel. Då är risken nämligen stor att ”kravet” i stället blir att betrakta som en reklamation utan preskriptionsavbrytande verkan. Här gäller det därför att inte ”linda in det” även om det kanske upplevs lite obekvämt att vara rak och konkret. Använd gärna ord som ”härmed”, ”framställer” och ”skadeståndskrav”. Ett specifikt skadeståndsbelopp behöver dock inte anges.

Låter det självklart? Det är det inte.

I ett mål från 2021 hade domstolen att pröva huruvida ett meddelande från en beställare till en konsult utgjorde ett regelrätt krav på skadestånd i ABK 09:s mening.[2] Bakgrunden till tvisten var i korthet att en kommun (beställaren) hade anlitat ett konsultbolag (konsulten) för att genomföra en geoteknisk undersökning inför upphandlingen av en entreprenad. Konsulten genomförde uppdraget och levererade uppdragsresultatet till beställaren. Under entreprenadens genomförande visade det sig emellertid att de verkliga jordmassorna avvek från vad som angetts i den geotekniska rapporten. Detta föranledde att jordmassor behövde bytas ut och att kommunen förorsakades en merkostnad. Två dagar efter att entreprenören hade prissatt utskiftningen av jordmassorna skickade kommunen ett mail till konsulten med i huvudsak följande innehåll:

 

”Utskiftning av massor under södra huskroppen har lett till betydande extrakostnader för projektet. Antagligen kommer det att resultera i extrakostnader även när vi kommer att grundlägga den norra huskroppen. Vi känner oss osäkra på om den geotekniska undersökningen verkligen har belyst de problem som kan uppstå vid grundläggning av husen. För att få klarhet i frågan har vi lämnat handlingarna till en oberoende konsult för granskning. Om bedömningen blir att det finns felaktigheter i handlingarna kommer vi att ta kontakt med er för att tillsammans hitta en lösning för reglering av de extrakostnader som belastar projektet. Under tiden betalar vi fakturorna i vanlig ordning”.

 

I tingsrätten gjorde kommunen gällande att mailet utgjorde ett korrekt och preskriptionsavbrytande krav på skadestånd enligt ABK 09 kap 5 § 6. Detta bestreds av konsulten som invände att kommunens rätt till ersättning var preskriberad. Tingsrätten gick på konsultens linje och ogillade käromålet, vilket i domskälen motiverades på i huvudsak följande sätt:

 

”Av det aktuella e-postmeddelandet framgår det vare sig i rubrik eller text att det är fråga om ett skadeståndskrav. […] Utformningen av e-postmeddelandet lämnar närmast öppet om krav kommer att framställas (jfr Svea hovrätts dom den 31 maj 2019 i mål T 12355-18). […] Även om det i e-postmeddelandet framgår en grund för ett skadeståndsanspråk kan kommunen inte genom meddelandet anses ha framställt ett skriftligt krav på skadestånd enligt 5 kap. 6 § ABK 09.”[3]

 

Konsulten invände även att mailet inte varit skickat till en behörig person men den invändningen prövades aldrig.

Tingsrättens dom överklagades sedermera till Göta hovrätt som fastställde tingsrättens dom med hänvisning till samma skäl som tingsrätten anfört.[4] Eftersom beställaren inte hade framställt ett korrekt krav på skadestånd i rätt tid blev således konsekvensen att rätten till ersättning var preskriberad. Kommunen fick alltså bära merkostnaden.

Rättsfallet illustrerar hur viktigt det är att vara tydlig och noggrann i alla delar när ett krav på skadestånd upprättas. Annars finns det tyvärr en betydande risk för att rätten till ersättning för ett i grunden berättigat skadeståndskrav går förlorad på grund av preskription.

 

Rebecca Gulding,

Advokat

 

Fotnoter

[1] Svea hovrätts mål nr T 6836-21, där dom meddelades en 17 januari 2023

[2] Växjö tingsrätts mål nr T 655-21, där dom meddelades 2021-11-19

[3] Tingsrättens dom, s. 13

[4] Göta hovrätts mål nr T 4319-21, där dom meddelades 2022-05-23

 

 

Nytt avgörande från hovrätten

Nytt avgörande från hovrätten ger beställare anledning att öka noggrannheten med sammanställningar över ändringar av fasta bestämmelser i administrativa föreskrifter framöver

Historiskt sett har det varit relativt snålt med rättsliga avgöranden från högre instanser på konsulträttens område och de mål som ändå har avgjorts har oftast handlat om tolkning av olika preskriptionsbestämmelser. Därför blir det alltid lite extra intressant när det kommer nya avgöranden som rör andra frågeställningar och som dessutom får betydelse även för den närliggande entreprenadrätten.  

Bakgrund till tvisten
Genom avrop från ett ramavtal tecknade en kommun (nedan ”Kommunen”) ett uppdragsavtal med ett konsultbolag (nedan ”Konsulten”) som bland annat omfattade projektering av vatten- och spillvattensystem och upprättande av ett komplett förfrågningsunderlag för en utförandeentreprenad. För uppdraget och mellan parterna gällde ABK 09[1]. Inom ramen för uppdraget levererade Konsulten bland annat en mängdförteckning upprättad enligt MER Anläggning 13[2] (”MER 13”), en markteknisk undersökningsrapport och en geoteknisk promemoria. Kommunen genomförde sedermera en entreprenadupphandling på grundval av Konsultens handlingar. Den entreprenör (”Entreprenören”) som tilldelades entreprenadkontraktet, ett mängdkontrakt, hade lämnat en anbudsumma om 7 111 000 kr för entreprenaden.

MER 13 är ett regelverk för hur en entreprenörs arbete ska mätas och ersättas i anläggningsentreprenader med mängdförteckning. I MER 13 anges i en kommentar att eventuella ändringar av eller tillägg till reglerna i MER 13 ska anges i entreprenadkontraktet eller i en särskild handling för att bli gällande.[3] Enligt MER 13 gäller att en entreprenör har rätt till ersättning för hantering av Fall A- och Fall B-massor (schaktmassor) med utgångspunkt i uppmätt volym (m3). För jordblock i storleksordningen mindre än 1 m3 utgår ingen särskild ersättning utöver ersättningen för själva schaktmassorna. Annorlunda förhåller det sig med jordblock större än 1 m3. För dessa har entreprenören nämligen rätt till tilläggsersättning utifrån antalet jordblock, dvs. per styck.

I den mängdförteckning som Konsulten hade tagit fram inom ramen för det nu aktuella uppdraget fanns ett avsteg från MER 13 beträffande ersättning för mindre jordblock. I kod CBB.3111 Jordschakt för va-ledning hade Konsulten angett följande:

Jordblock mindre än 1 m3 hade således mängförtecknats. Avsteget från MER 13 redovisades dock inte i entreprenadkontraktet eller någon annan handling. Det hade heller inte stämts av med Kommunen. Under entreprenadtiden visade det sig dessutom att mängden mindre jordblock var väsentligt fler än angivna 30 – de var tusentals. På grund härav framställde Entreprenören krav på tilläggsersättning mot Kommunen för totalt 7 479 stycken jordblock med ett totalt belopp om 22 063 050 kr exklusive mervärdesskatt.[4] Kommunen bestred kravet och när betalning uteblev väckte Entreprenören talan i domstol.

Under målets handläggning träffade Kommunen och Entreprenören en förlikning enligt vilken Kommunen skulle utge 17 500 000 kr jämte mervärdesskatt till Entreprenören. I övrigt skulle vardera part stå sin egen rättegångskostnad. För Kommunens vidkommande blev den totala kostnaden 18 900 000 kr, varav 1 400 000 kr avsåg rättegångskostnader – en skada som Kommunen ansåg att Konsulten var ansvarig för. Enligt Kommunen hade skadan sin grund i det sätt på vilket Konsulten hade upprättat mängdförteckningen. Kommunen framställde därför krav på skadestånd mot Konsulten, som bestred ansvar. Kommunen väckte då talan mot Konsulten vid Lunds tingsrätt och yrkade, till följd av beloppsbegränsningen i ABK 09 kap 5 § 3, skadestånd med 5 316 000 kr jämte ränta.

Målet i tingsrätten[5]
Kommunen gjorde i målet gällande att Konsulten hade orsakat Kommunen skada genom bristande fackmässighet vid genomförandet av uppdraget och att Kommunen därför var berättigad till skadestånd.[6] Kommunen anförde dels att Konsultens mängdförteckning avvek från MER 13 i fråga om hur jordblock mindre än 1 m3 skulle hanteras och ersättas, dels att Konsulten felaktigt uppskattat och i mängförteckningen angett att antalet jordblock mindre än 1 m3 var 30 st. Felen i mängdförteckningen hade enligt Kommunen, var för sig eller tillsammans, orsakat Kommunen skada. Konsulten vidgick att regleringen i mängdförteckningen i och för sig avvek från vad som följer av MER 13 men inte att det verkliga antalet mindre jordblock var fler än 30 st. Konsulten motsatte sig vidare både att uppdraget genomförts på ett ansvarsgrundande sätt, dvs. att man brustit i fackmässighet, och att Kommunen lidit någon skada. Konsulten invände bland annat dels att avsteget från MER 13 var en felskrivning, dels att avsteget var overksamt i relationen mellan Kommunen och Entreprenören. Entreprenören hade därför inte haft något berättigat ersättningsanspråk mot Kommunen på grundval av avsteget och därmed var det fel av Kommunen att utbetala ersättning till Entreprenören på sätt som skett.

Tingsrätten förklarade att varje avsteg från MER 13 inte innebär att en konsult ska anses ha brustit i fackmässighet men att det avsteg som gjorts i förevarande fall, och som det inte lämnats någon förklaring till, var anmärkningsvärt. Uppgiften om antalet block som Konsulten angett i mängdförteckning framstod vidare, enligt tingsrätten, som så illa underbyggd och felbedömningen så stor att en normalt kunnig och erfaren konsult inte skulle ha gjort den. På grund härav kom tingsrätten fram till att Konsulten brustit i fackmässighet på ett ansvarsgrundande sätt (jfr ABK 09 kap 2 § 1). Tingsrätten konstaterade också att Entreprenören inte skulle ha haft rätt till någon ytterligare ersättning för jordblock mindre än 1 m3 om Konsulten hade upprättat mängdförteckningen i enlighet med MER 13. I ett sådant fall hade det heller inte uppstått någon tvist mellan Kommunen och Entreprenören rörande ersättning för mindre jordblock. Kostnaderna för förlikningen och rättegången, dvs. Kommunens skada, ansågs därmed ha uppkommit på grund av Konsultens reglering i mängdförteckningen varigenom även kravet på orsakssamband ansågs uppfyllt. Därtill ansågs Kommunens beslut om att ingå förlikningen rimligt och ekonomiskt förnuftigt givet riskerna med en process. Tingsrättens slutsats var därför att Kommunen hade visat att skada uppstått och gjort sannolikt att skadan berodde på fel i Konsultens handlingar. Under dessa omständigheter behövde Konsulten, för att undgå ansvar, bevisa att denne inte ansvarade för skadan (jfr ABK 09 kap 5 § 1).

Tingsrätten prövade därefter var och en av Konsultens invändningar. Enligt tingsrättens bedömning lyckades Konsulten varken styrka att avvikelsen från MER 13 var en uppenbar felskrivning eller att avsteget från MER 13 var overksamt mellan Kommunen och Entreprenören. I fråga om den sistnämnda invändningen konstaterade tingsrätten inledningsvis att det anges i MER 13 att ändringar av och tillägg till MER 13 ska upptas i entreprenadkontraktet eller annan särskild handling för att vara gällande samt att detta ostridigt inte skett. Frågan blev då om regleringen avseende mindre jordblock i mängdförteckningen verkligen var en sådan ändring eller tillägg till MER 13 som måste upptas entreprenadkontrakt eller annan handling för att bli gällande. Tingsrätten konstaterade först att det inte fanns anledning att använda andra principer vid tolkning av den här typen av avtalshandlingar än de som Högsta domstolen lagt fast ska gälla vid tolkning av standardavtal på entreprenadområdet. Om ingen gemensam partsvilja kan fastställas får tolkningen inriktas på ordalydelse, systematik och övriga villkor, dispositiv rätt och sedan ytterst en bedömning av vad som är en rimlig tolkning.[7] Tingsrätten stannade vid att någon ändring av eller tillägg till mätregeln som sådan inte hade skett; jordblock skulle ju alltjämt mätas och ersättas i antal, dock i ett annat intervall än vad som anges i MER 13. Tingsrättens slutsats blev därför att Konsulten inte hade lyckats bevisa att avsteget i mängdförteckningen var overksamt mellan Kommunen och Entreprenören. Tingsrätten avfärdade även Konsultens övriga invändningar om att Kommunen hade kunnat avbeställa arbetena, att Kommunen varit medvållande till skadan och att Kommunens krav var oskäligt. Efter en samlad bedömning kom tingsrätten sålunda slutligen fram till att Kommunens talan skulle bifallas fullt ut och att Konsulten skulle betala skadestånd med yrkat belopp.

Konsulten överklagade domen till hovrätten över Skåne och Blekinge och fick prövningstillstånd.

Hovrättens avgörande[8]
Hovrätten delade tingsrättens uppfattning att Konsulten brustit i fackmässighet vid genomförande av uppdraget och att Kommunen hade visat att den lidit den påstådda skadan. Frågan som hovrätten sedan hade att pröva var om Kommunen hade förmått göra sannolikt att Konsultens brister hade orsakat Kommunens skada.

I likhet med tingsrätten ansåg hovrätten att Konsulten hade bevisbördan för att avsteget i mängförteckningen inte var gällande mellan Kommunen och Entreprenören. Hovrätten anslöt sig även till tingsrättens bedömning att Högsta domstolens principer för tolkning av standardavtal inom entreprenadområdet skulle användas vid tolkning av avtalshandlingarna mellan Kommunen och Entreprenören inklusive MER 13. I frågan om huruvida regleringen i mängdförteckningen av jordblock mindre än 1 m3 utgjorde en sådan ändring av eller ett tillägg till MER 13 som måste framgå av entreprenadkontraktet eller anges i en särskild handling för att gälla, gjorde hovrätten emellertid en annan bedömning än tingsrätten.

Hovrätten ansåg att den omtvistade mängdförteckningens ordalydelse, liksom det faktum att avsteget i mängdförteckningen inte fanns med som ett exempel i MER 13:s mängdförteckningsmall, talade för att avsteget var en ändring eller ett tillägg. För denna slutsats talade även, enligt hovrätten, hur begreppen ändringar eller tillägg används i andra bestämmelser i MER 13. Hovrätten ansåg därtill att även att den åberopade sakkunnigbevisningen gav stöd för denna tolkning. Hovrätten hade svårt att ta till sig resonemanget att avsteget inte skulle innebära någon ändring av mätregeln i MER 13 utan endast en uppdelning i olika intervaller; en uppdelning förutsätter ju att det finns något att dela upp och storleksspannet mindre än 1 m3 förekommer inte i MER 13. Hovrätten ansåg även att rimlighetshänsyn talade i samma riktning. Att jordblock mindre än 1 m3 inte ger rätt till tilläggsersättning enligt MER 13 har sin grund i att hanteringen av dessa jordblock inte medför någon merkostnad för en entreprenör. Så små jordblock ryms nämligen i en sådan grävskopa som normalt används vid schaktarbeten för VA-ledning och kräver ingen särskild hantering. Motsatsen gäller för jordblock större än så. Dessa ryms normalt inte i en sedvanlig grävskopa och kräver typiskt sett särskild hantering med merkostnader som följd. Mot den bakgrunden var avsteget i mängdförteckningen enligt hovrätten så anmärkningsvärt att det även vid en rimlighetsbedömning låg närmast till hands att betrakta det som ett tillägg eller en ändring. Sammanfattningsvis ansåg hovrätten att övervägande skäl talade för Konsultens uppfattning, dvs. att avsteget utgjorde en ändring av eller ett tillägg till reglerna i MER 13 som ska anges i kontraktet eller i en särskild handling för att bli gällande.

Av kommentaren i MER 13 framgår att en ändring eller ett tillägg är gällande under förutsättning att ändringen eller tillägget tas in på föreskrivet sätt. Enligt hovrättens uppfattning utgör denna formulering inte enbart en ordningsföreskrift utan ger tvärtom tydligt stöd för Konsultens uppfattning att ändringar eller tillägg som inte tas in i kontraktet eller i en särskild handling blir overksamma i rättsförhållandet mellan beställaren och entreprenören.

Hovrättens slutsats blev att Konsulten hade uppfyllt sin bevisbörda och styrkt att avsteget i mängdförteckningen var overksamt mellan Kommunen och Entreprenören. Eftersom avsteget i mängdförteckningen inte var gällande förelåg inte heller någon skyldighet för Kommunen att ersätta Entreprenören för jordblocken mindre än 1 m3. Entreprenören har sålunda inte kunnat grunda några rättigheter på avsteget gentemot Kommunen och därigenom ansågs det inte motiverat eller ekonomiskt förnuftigt av Kommunen att ingå förlikningen med Entreprenören. Kommunen hade därmed inte gjort sannolikt att skadan om 18 900 000 kr berodde på en felaktighet i mängdförteckningen varvid Kommunens talan ogillades.

Den viktigaste slutsatsen
Båda dessa domar innehåller flera intressanta frågeställningar och bedömningar. Särskilt intressant är hovrättens bedömning att kommentaren i MER 13 om att ändringar av och tillägg till MER 13 ska förtecknas i entreprenadkontrakt eller annan handling för att vara gällande, inte enbart ska betraktas som en allmän ordningsföreskrift.

Den som är någorlunda bevandrad i samhällsbyggnadssektorns standardavtal vet att även AB 04[9], ABT 06[10] och ABK 09 innehåller kommentarer om hur ändringar av och tillägg till standardavtalens bestämmelser ska göras för att bli gällande. I kommentarerna till kap 1 § 3 i AB 04 och ABT 06 respektive kap 1 § 2 ABK 09 anges att om en beställare i administrativa föreskrifter intar en bestämmelse som skiljer sig från vad som anges i AB 04 / ABT 06 / ABK 09 (s.k. särregleringar) så måste ändringen vara tydlig och införd under rätt kod och rubrik i de administrativa föreskrifterna för att gälla före standardavtalets bestämmelse. Därutöver anges att ”För att en ändring av en fast bestämmelse skall anses vara tydlig krävs därutöver att hänvisning görs till den i en sammanställning i de administrativa föreskrifterna över ändringar i förhållande till [AB 04 / ABT 06]. I en sådan hänvisning skall anges under vilken kod och rubrik som ändringen återfinns”. En i allt väsentligt likalydande formulering finns i ABK 09.

Just det där sista, att ändringar av fasta bestämmelser måste förtecknas i en särskild sammanställning i administrativa föreskrifter, slarvas det i praktiken ofta lite med. Enligt min erfarenhet har det sin grund i att det kravet hittills av de flesta har betraktats just som en tandlös ordningsföreskrift, som inte ansetts ha någon avgörande betydelse så länge ändringen i sig varit tydlig och införts under rätt kod och rubrik. Med anledning av vad hovrätten nu kommit fram till i den dom som redogjorts för ovan finns det dock all anledning för den som upprättar förfrågningsunderlag att vara mer noggrann i detta hänseende framöver. Den viktigaste slutsatsen av hovrättens dom, om den står fast[11], är att ändringar av fasta bestämmelser som inte upptagits i en särskild sammanställning riskerar att bedömas på samma sätt som ändringar av regler i MER 13 som inte tagits upp i entreprenadkontrakt eller annan särskild handling – nämligen som overksamma mellan parterna.

Frågan om rimligheten i att en konsult som bevisligen på ett flagrant sätt brustit i fackmässighet vid utförande av uppdraget på mer än ett sätt ändå undgår skadeståndsskyldighet spar jag till en annan artikel.

Rebecca Gulding
Advokat

 

Fotnoter

[1] Allmänna bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år 2009 (”ABK 09”)
[2] Mät- och ersättningsregler – Anläggningsarbeten med mall till mängdförteckning MER Anläggning 13
[3] Se MER 13 s. 23
[4] Kravet motsvarade en ersättning för 7 479 jordblock med tillämpning av ett à-pris om 2 950 kr
[5] Lunds tingsrätts dom i mål nr T2703-20 meddelad den 29 oktober 2021
[6] ABK 09 kap 2 § 1 och kap 5 § 1
[7] Jfr NJA 2015 s. 862, NJA 2014 s. 960 och NJA 2013 s. 271
[8] Hovrätten över Skåne och Blekinges dom i mål T 4100-21 meddelad den 26 oktober 2022
[9] Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, AB 04
[10] Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, ABT 06
[11] Domen har överklagats till Högsta domstolen

Different Advokat söker biträdande jurist

Om tjänsten

För att kunna möta den ökade efterfrågan på advokatbyråns tjänster söker vi nu en biträdande jurist som vill bidra till verksamheten med kunskap, engagemang och härlig energi. Tjänsten är tillsvidare med placering (hybrid) på Different Advokats kontor i centrala Stockholm.

Är det dig vi söker?

Vi söker dig som nyligen tagit juristexamen med bra betyg och som har ett intresse för juridiken hänförlig till olika typer av samhällsbyggnadsprojekt, särskilt entreprenadjuridik. Det är meriterande om du tidigare har arbetat på annan advokatbyrå eller är tingsmeriterad då vi arbetar en hel del med tvistelösning. Skulle du dessutom ha erfarenhet av att arbeta med byggbranschens standardavtal, offentlig upphandling, fastighetsrätt eller hyresrätt så har du definitivt väckt vår nyfikenhet.

Vid tillsättning av tjänsten kommer dina personliga egenskaper få stor betydelse då vi i dagsläget är ett sammansvetsat team som är måna om att trivas och ha kul tillsammans. För att vi ska trivas ihop tror vi att du behöver ha en god initiativförmåga, ett gott omdöme och en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, såväl på svenska som på engelska. Utöver det föreställer vi oss att du är noggrann, strukturerad och drivs av att lära dig nya saker.

Det vi erbjuder dig

Om du är den vi söker kommer du, under handledning av mer seniora kollegor, få möjlighet att utveckla dina färdigheter som juridisk rådgivare, avtalsskrivare och processförare inom advokatbyråns specialistområden. Du blir del av ett dynamiskt och drivet team med god sammanhållning och du kommer att få arbeta med många spännande uppdrag för våra klientbolag som utgörs av byggherrar, entreprenörer och konsulter i alla storlekar. Med största sannolikhet kommer du dessutom ha väldigt roligt medan du gör det.

Din ansökan och frågor om tjänsten

Välkommen med din ansökan till info@differentadvokat.se. Din ansökan bör minst innehålla personligt brev, CV, examensbevis samt dina betyg.

 

 

En dag på bygget

Att arbeta på en advokatbyrå nischad mot entreprenad- och konsulträtt kan nog skilja sig något från att arbeta på andra advokatbyråer. Inte sällan är byråns advokater och jurister ute ”on-site” på byggen för att träffa klienter och skaffa sig en inblick i olika pågående projekt. En grundtanke och filosofi som genomsyrar allt arbete som utförs på Different Advokat är att det är av stor vikt att ha förankring i den verklighet och vardag som våra klienter dagligen möter för att på bästa sätt kunna förstå deras verksamhet och därvid hitta de bästa juridiska lösningarna i praktiken.

Som paralegal respektive relativt ny biträdande jurist på byrån har vi inte kommit i kontakt med klienternas arbetsplats på samma sätt som de mer erfarna juristerna på byrån har. Icke att förminska är fördelarna med att alla på byrån har en inblick i hur klienternas dagliga verksamhet ser ut och fungerar. Det är därmed med stor iver och engagemang som Different Advokats paralegal Erika Sundqvist och biträdande jurist Felicia Johansson får möjligheten att under en dag följa med ut on-site på ny- och ombyggnationen av Nyköpings lasarett.

En solig morgon möts vi upp av Peter Johansson, projektledare på LG Contracting Eskilstuna, utanför grindarna till bygget. Vi börjar med en genomgång av säkerheten på byggarbetsplatsen och vad som gäller för oss som besökare. Väl inne på etableringen får vi en rundtur i byggbodarna och en visning av den skyddsutrustning som alla som beträder byggarbetsplatsen måste bära. Här tummas inte på säkerheten.

Vi inleder vårt besök med att närvara vid ett projekteringsmöte avseende sterilcentralen som i skrivande stund är en av flera våningar som byggs i det hus som snart ska utgöra Nyköping lasaretts akutmottagning, operationsavdelning och ambulansintagning. Medverkande på mötet är bl.a. platschef för bygget, flera projektörer och projektledare för olika discipliner samt sakkunniga i projekteringsfrågor.

För den som aldrig satt sin fot på ett bygge tidigare finns det många frågor man ställer sig: vad händer om det i kontraktshandlingarna angivna materialet inte är lämpligt att installera i praktiken? Vem sköter den övergripande logistiken för att alla discipliner på ett bygge ska kunna samspela? Att få sitta med på ett projekteringsmöte ledde till en större förståelse för processen i ett byggprojekt och varför det ser ut och fungerar som det gör. Det är många discipliner som ska samarbeta på små ytor och inte sällan föreligger ett pressat tidsschema vilket medför att allt måste vara väl organiserat och dokumenterat. Under mötet får vi klart för oss att det kan krävas snabba men väl genomtänkta beslut för en effektiv framdrift på bygget.

När projekteringsmötet är avslutat drar vi på oss den obligatoriska skyddsutrustningen och det blir dags att stiga ut på byggarbetsplatsen. Vårt första stopp blir undercentralen, vilken som namnet antyder är belägen i källaren längst ner i byggnaden. Härifrån styrs såväl kyla som värme för hela byggnaden. Peter förklarar hur det smarta systemet som återvinner värme och kyla för hela sjukhuset fungerar. Vi får även en genomgång av ledningar för medicinska gaser, något som kräver specialkompetens för att hantera.

En rolig detalj vi blir visade är en s.k. ”mock-up” av ett operationstvättställ. Peter förklarar att operationssköterskor och kirurger så sent som under byggskedet har kallats ner till undercentralen där det byggts upp ett provisoriskt tvättställ för att kunna testa funktionerna och se så att tvättstället är väl anpassat till den verksamhet som ska bedrivas. Sköterskorna och läkarna stod då på rad och fick prova ut höjden på tvättställ, blandare, speglar och knäkontakt för igångsättning av vatten samt komma med synpunkter. Det är intressant, och vettigt, att man involverar personalen som verksamheten berör för att slutresultatet ska vara anpassat efter de som faktiskt ska nyttja anläggningen i slutändan.

Härefter tar vi bygghissen upp till taket och blir visade de bastanta kylmedelkylarna, vilka tillverkar frikyla till sjukhuset under vinterhalvåret så att kylmaskinerna slipper dra igång och kosta pengar. Vi förundras dels över hur dessa kolosser till maskiner lyckats transporteras upp till taket, dels över den fantastisk tekniken som gör att dessa maskiner även gör sig av med överskottsvärme i sjukhuset den varma delen av året när kylmaskinerna går. Det är svårt att inte slitas med i Peters entusiasm och glöd för samhällsbyggnad i stort. Häri lyser hans långa erfarenhet i byggbranschen igenom då han med enkelhet svarar på alla våra frågor, små som stora.

Vi leds vidare och får en ordentlig visning av hela bygget. Här möts vi av många montörer från olika discipliner som alla samsas på samma våningsplan och arbetar sida vid sida. Vi slås av hur synkade alla är trots att var och en håller på med sitt eget arbete. Allt material tycks ligga strukturerat placerat och det förefaller var ordning och reda, något som förmodligen är ett måste både ur säkerhetsperspektiv och av effektivitetsskäl. Någonstans ifrån hörs en radio spela dansband som ekar ut glada toner på bygget och vi möts av trevliga hälsningar från alla de montörer vi passerar.

Peter visar oss en app som de använder som ett digitalt projektverktyg. Appen fungerar som ett hjälpmedel, bl.a. för att ha enkel tillgång till aktuella ritningar digitalt där man kan se alla installationer i 3D innan det är byggt. På så vis kan man se direkt i appen att anledningen till att exempelvis en höjdförändring på ett rör ska utföras är för att en ventilationskanal ska gå just där. 3D-ritningen visar också dolda installationer såsom t.ex. brandtätningar i valv. Entreprenörerna kan även smidigt ”ställa sig” på ritningen i appen på den plats de precis utfört arbete på, ta en bild på den utförda installationen och rapportera en egenkontroll över vad som utförts samt enligt vilken standard eller krav installationen är utförd. Detta tänker vi måste vara en ypperlig lösning på att få till krångelfria egenkontroller som dessutom är tydliga och visar precis vad på ritningen som egenkontrollen avser. Peter tror att vi kommer se mer av liknande appar och lösningar framgent.

Vi avslutar dagen med att sitta ner och prata med en av LG Contracting Eskilstunas ledande montörer, Rasmus Johansson. Han förklarar att ombyggnationen av Nyköpings lasarett drivs som ett partneringprojekt, en s.k. ”samverkansentreprenad”. Vi diskuterar vad det egentligen innebär för ett projekt att bedrivas genom partnering. Det är inte någon egen entreprenadrättslig upphandlingsform eller entreprenadform utan snarare ett sätt att strukturerat samverka för byggprojektets genomförande.

Peter och Rasmus är överens om att Nyköpings lasarett är ett gott exempel på ett partneringprojekt som fungerar väl. De båda tror att en stor anledning till detta är att såväl ledningen som den operativa verksamheten är mycket involverade i projektets alla faser samt att alla involverade parter besitter stor erfarenhet av partneringprojekt generellt såväl som av sjukhusbyggnationer specifikt. Rasmus menar att kommunikation, både internt, mellan discipliner samt mellan entreprenör och beställare är a och o för att komma framåt i ett byggprojekt, speciellt i mer tekniskt komplicerade projekt. När alla inblandade är problemlösare och det föreligger en rak och tydlig kommunikation mellan såväl entreprenörer som beställare flyter allt på vilket syns på resultatet.

”Alla står på samma sida av snöret och drar åt samma håll”

                 – Rasmus Johansson, ledande montör

Vår dag på bygget har kommit till sin ände. Vi riktar ett stort tack till Peter Johansson och övriga på LG Contracting Eskilstuna som tog emot oss denna dag och tog sig tiden att ge oss en mycket givande rundtur samt tålmodigt svarade på alla våra tusen frågor. Det är med stor ödmjukhet och tacksamhet för det arbete alla människor inom samhällsbyggnadsbranschen utför dagligen vi lämnar bygget för denna gång.

 

Erika Sundqvist och Felicia Johansson, 2022-04-05

 

Att arbeta på en advokatbyrå nischad mot entreprenad- och konsulträtt kan nog skilja sig något från att arbeta på andra advokatbyråer. Inte sällan är byråns advokater och jurister ute ”on-site” på byggen för att träffa klienter och skaffa sig en inblick i olika pågående projekt. En grundtanke och filosofi som genomsyrar allt arbete som utförs på Different Advokat är att det är av stor vikt att ha förankring i den verklighet och vardag som våra klienter dagligen möter för att på bästa sätt kunna förstå deras verksamhet och därvid hitta de bästa juridiska lösningarna i praktiken.

Som paralegal respektive relativt ny biträdande jurist på byrån har vi inte kommit i kontakt med klienternas arbetsplats på samma sätt som de mer erfarna juristerna på byrån har. Icke att förminska är fördelarna med att alla på byrån har en inblick i hur klienternas dagliga verksamhet ser ut och fungerar. Det är därmed med stor iver och engagemang som Different Advokats paralegal Erika Sundqvist och biträdande jurist Felicia Johansson får möjligheten att under en dag följa med ut on-site på ny- och ombyggnationen av Nyköpings lasarett.

En solig morgon möts vi upp av Peter Johansson, projektledare på LG Contracting Eskilstuna, utanför grindarna till bygget. Vi börjar med en genomgång av säkerheten på byggarbetsplatsen och vad som gäller för oss som besökare. Väl inne på etableringen får vi en rundtur i byggbodarna och en visning av den skyddsutrustning som alla som beträder byggarbetsplatsen måste bära. Här tummas inte på säkerheten.

Vi inleder vårt besök med att närvara vid ett projekteringsmöte avseende sterilcentralen som i skrivande stund är en av flera våningar som byggs i det hus som snart ska utgöra Nyköping lasaretts akutmottagning, operationsavdelning och ambulansintagning. Medverkande på mötet är bl.a. platschef för bygget, flera projektörer och projektledare för olika discipliner samt sakkunniga i projekteringsfrågor.

För den som aldrig satt sin fot på ett bygge tidigare finns det många frågor man ställer sig: vad händer om det i kontraktshandlingarna angivna materialet inte är lämpligt att installera i praktiken? Vem sköter den övergripande logistiken för att alla discipliner på ett bygge ska kunna samspela? Att få sitta med på ett projekteringsmöte ledde till en större förståelse för processen i ett byggprojekt och varför det ser ut och fungerar som det gör. Det är många discipliner som ska samarbeta på små ytor och inte sällan föreligger ett pressat tidsschema vilket medför att allt måste vara väl organiserat och dokumenterat. Under mötet får vi klart för oss att det kan krävas snabba men väl genomtänkta beslut för en effektiv framdrift på bygget.

När projekteringsmötet är avslutat drar vi på oss den obligatoriska skyddsutrustningen och det blir dags att stiga ut på byggarbetsplatsen. Vårt första stopp blir undercentralen, vilken som namnet antyder är belägen i källaren längst ner i byggnaden. Härifrån styrs såväl kyla som värme för hela byggnaden. Peter förklarar hur det smarta systemet som återvinner värme och kyla för hela sjukhuset fungerar. Vi får även en genomgång av ledningar för medicinska gaser, något som kräver specialkompetens för att hantera.

En rolig detalj vi blir visade är en s.k. ”mock-up” av ett operationstvättställ. Peter förklarar att operationssköterskor och kirurger så sent som under byggskedet har kallats ner till undercentralen där det byggts upp ett provisoriskt tvättställ för att kunna testa funktionerna och se så att tvättstället är väl anpassat till den verksamhet som ska bedrivas. Sköterskorna och läkarna stod då på rad och fick prova ut höjden på tvättställ, blandare, speglar och knäkontakt för igångsättning av vatten samt komma med synpunkter. Det är intressant, och vettigt, att man involverar personalen som verksamheten berör för att slutresultatet ska vara anpassat efter de som faktiskt ska nyttja anläggningen i slutändan.

Härefter tar vi bygghissen upp till taket och blir visade de bastanta kylmedelkylarna, vilka tillverkar frikyla till sjukhuset under vinterhalvåret så att kylmaskinerna slipper dra igång och kosta pengar. Vi förundras dels över hur dessa kolosser till maskiner lyckats transporteras upp till taket, dels över den fantastisk tekniken som gör att dessa maskiner även gör sig av med överskottsvärme i sjukhuset den varma delen av året när kylmaskinerna går. Det är svårt att inte slitas med i Peters entusiasm och glöd för samhällsbyggnad i stort. Häri lyser hans långa erfarenhet i byggbranschen igenom då han med enkelhet svarar på alla våra frågor, små som stora.

Vi leds vidare och får en ordentlig visning av hela bygget. Här möts vi av många montörer från olika discipliner som alla samsas på samma våningsplan och arbetar sida vid sida. Vi slås av hur synkade alla är trots att var och en håller på med sitt eget arbete. Allt material tycks ligga strukturerat placerat och det förefaller var ordning och reda, något som förmodligen är ett måste både ur säkerhetsperspektiv och av effektivitetsskäl. Någonstans ifrån hörs en radio spela dansband som ekar ut glada toner på bygget och vi möts av trevliga hälsningar från alla de montörer vi passerar.

Peter visar oss en app som de använder som ett digitalt projektverktyg. Appen fungerar som ett hjälpmedel, bl.a. för att ha enkel tillgång till aktuella ritningar digitalt där man kan se alla installationer i 3D innan det är byggt. På så vis kan man se direkt i appen att anledningen till att exempelvis en höjdförändring på ett rör ska utföras är för att en ventilationskanal ska gå just där. 3D-ritningen visar också dolda installationer såsom t.ex. brandtätningar i valv. Entreprenörerna kan även smidigt ”ställa sig” på ritningen i appen på den plats de precis utfört arbete på, ta en bild på den utförda installationen och rapportera en egenkontroll över vad som utförts samt enligt vilken standard eller krav installationen är utförd. Detta tänker vi måste vara en ypperlig lösning på att få till krångelfria egenkontroller som dessutom är tydliga och visar precis vad på ritningen som egenkontrollen avser. Peter tror att vi kommer se mer av liknande appar och lösningar framgent.

Vi avslutar dagen med att sitta ner och prata med en av LG Contracting Eskilstunas ledande montörer, Rasmus Johansson. Han förklarar att ombyggnationen av Nyköpings lasarett drivs som ett partneringprojekt, en s.k. ”samverkansentreprenad”. Vi diskuterar vad det egentligen innebär för ett projekt att bedrivas genom partnering. Det är inte någon egen entreprenadrättslig upphandlingsform eller entreprenadform utan snarare ett sätt att strukturerat samverka för byggprojektets genomförande.

Peter och Rasmus är överens om att Nyköpings lasarett är ett gott exempel på ett partneringprojekt som fungerar väl. De båda tror att en stor anledning till detta är att såväl ledningen som den operativa verksamheten är mycket involverade i projektets alla faser samt att alla involverade parter besitter stor erfarenhet av partneringprojekt generellt såväl som av sjukhusbyggnationer specifikt. Rasmus menar att kommunikation, både internt, mellan discipliner samt mellan entreprenör och beställare är a och o för att komma framåt i ett byggprojekt, speciellt i mer tekniskt komplicerade projekt. När alla inblandade är problemlösare och det föreligger en rak och tydlig kommunikation mellan såväl entreprenörer som beställare flyter allt på vilket syns på resultatet.

”Alla står på samma sida av snöret och drar åt samma håll”

– Rasmus Johansson, ledande montör

Vår dag på bygget har kommit till sin ände. Vi riktar ett stort tack till Peter Johansson och övriga på LG Contracting Eskilstuna som tog emot oss denna dag och tog sig tiden att ge oss en mycket givande rundtur samt tålmodigt svarade på alla våra tusen frågor. Det är med stor ödmjukhet och tacksamhet för det arbete alla människor inom samhällsbyggnadsbranschen utför dagligen vi lämnar bygget för denna gång.

 

Erika Sundqvist och Felicia Johansson, 2022-04-05

Tolkning av teknisk lösning

Det är som bekant relativt vanligt förekommande att viss vara eller visst fabrikat anges i handlingar eller att ett visst tänkt utförande redovisas på ritningar som ingår i förfrågningsunderlag/upphandlingsdokument. Inte sällan åtföljs sådana uppgifter av tillägg som ”typ”, ”förslagshandling” eller ”eller likvärdigt”.

Som advokater verksamma inom samhällsbyggnadssektorn ombeds vi inte sällan uttala oss om huruvida uppgift om viss vara eller visst fabrikat utgör en så kallad teknisk lösning jämlikt definitionerna i standardavtalen AB 04 och ABT 06. Särskilt vanligt är det att vi får yttra oss över denna fråga i så kallade funktionsentreprenader där beställaren i delar möjligen gått lite för långt i den grundläggande projekteringen. Det kan exempelvis röra sig om att beställaren, eller kanske dennes arkitekt, har vissa önskemål för projektet såvitt avser utseende, kvalitetsnivå eller ytskikt för exempelvis ett golv.

Hur begreppet teknisk lösning ska tolkas kan du läsa mer om i advokaterna Eleonore Gustafssons och Rebecca Guldings artikel publicerad på Dagens Juridik.