En dag på bygget

Att arbeta på en advokatbyrå nischad mot entreprenad- och konsulträtt kan nog skilja sig något från att arbeta på andra advokatbyråer. Inte sällan är byråns advokater och jurister ute ”on-site” på byggen för att träffa klienter och skaffa sig en inblick i olika pågående projekt. En grundtanke och filosofi som genomsyrar allt arbete som utförs på Different Advokat är att det är av stor vikt att ha förankring i den verklighet och vardag som våra klienter dagligen möter för att på bästa sätt kunna förstå deras verksamhet och därvid hitta de bästa juridiska lösningarna i praktiken.

Som paralegal respektive relativt ny biträdande jurist på byrån har vi inte kommit i kontakt med klienternas arbetsplats på samma sätt som de mer erfarna juristerna på byrån har. Icke att förminska är fördelarna med att alla på byrån har en inblick i hur klienternas dagliga verksamhet ser ut och fungerar. Det är därmed med stor iver och engagemang som Different Advokats paralegal Erika Sundqvist och biträdande jurist Felicia Johansson får möjligheten att under en dag följa med ut on-site på ny- och ombyggnationen av Nyköpings lasarett.

En solig morgon möts vi upp av Peter Johansson, projektledare på LG Contracting Eskilstuna, utanför grindarna till bygget. Vi börjar med en genomgång av säkerheten på byggarbetsplatsen och vad som gäller för oss som besökare. Väl inne på etableringen får vi en rundtur i byggbodarna och en visning av den skyddsutrustning som alla som beträder byggarbetsplatsen måste bära. Här tummas inte på säkerheten.

Vi inleder vårt besök med att närvara vid ett projekteringsmöte avseende sterilcentralen som i skrivande stund är en av flera våningar som byggs i det hus som snart ska utgöra Nyköping lasaretts akutmottagning, operationsavdelning och ambulansintagning. Medverkande på mötet är bl.a. platschef för bygget, flera projektörer och projektledare för olika discipliner samt sakkunniga i projekteringsfrågor.

För den som aldrig satt sin fot på ett bygge tidigare finns det många frågor man ställer sig: vad händer om det i kontraktshandlingarna angivna materialet inte är lämpligt att installera i praktiken? Vem sköter den övergripande logistiken för att alla discipliner på ett bygge ska kunna samspela? Att få sitta med på ett projekteringsmöte ledde till en större förståelse för processen i ett byggprojekt och varför det ser ut och fungerar som det gör. Det är många discipliner som ska samarbeta på små ytor och inte sällan föreligger ett pressat tidsschema vilket medför att allt måste vara väl organiserat och dokumenterat. Under mötet får vi klart för oss att det kan krävas snabba men väl genomtänkta beslut för en effektiv framdrift på bygget.

När projekteringsmötet är avslutat drar vi på oss den obligatoriska skyddsutrustningen och det blir dags att stiga ut på byggarbetsplatsen. Vårt första stopp blir undercentralen, vilken som namnet antyder är belägen i källaren längst ner i byggnaden. Härifrån styrs såväl kyla som värme för hela byggnaden. Peter förklarar hur det smarta systemet som återvinner värme och kyla för hela sjukhuset fungerar. Vi får även en genomgång av ledningar för medicinska gaser, något som kräver specialkompetens för att hantera.

En rolig detalj vi blir visade är en s.k. ”mock-up” av ett operationstvättställ. Peter förklarar att operationssköterskor och kirurger så sent som under byggskedet har kallats ner till undercentralen där det byggts upp ett provisoriskt tvättställ för att kunna testa funktionerna och se så att tvättstället är väl anpassat till den verksamhet som ska bedrivas. Sköterskorna och läkarna stod då på rad och fick prova ut höjden på tvättställ, blandare, speglar och knäkontakt för igångsättning av vatten samt komma med synpunkter. Det är intressant, och vettigt, att man involverar personalen som verksamheten berör för att slutresultatet ska vara anpassat efter de som faktiskt ska nyttja anläggningen i slutändan.

Härefter tar vi bygghissen upp till taket och blir visade de bastanta kylmedelkylarna, vilka tillverkar frikyla till sjukhuset under vinterhalvåret så att kylmaskinerna slipper dra igång och kosta pengar. Vi förundras dels över hur dessa kolosser till maskiner lyckats transporteras upp till taket, dels över den fantastisk tekniken som gör att dessa maskiner även gör sig av med överskottsvärme i sjukhuset den varma delen av året när kylmaskinerna går. Det är svårt att inte slitas med i Peters entusiasm och glöd för samhällsbyggnad i stort. Häri lyser hans långa erfarenhet i byggbranschen igenom då han med enkelhet svarar på alla våra frågor, små som stora.

Vi leds vidare och får en ordentlig visning av hela bygget. Här möts vi av många montörer från olika discipliner som alla samsas på samma våningsplan och arbetar sida vid sida. Vi slås av hur synkade alla är trots att var och en håller på med sitt eget arbete. Allt material tycks ligga strukturerat placerat och det förefaller var ordning och reda, något som förmodligen är ett måste både ur säkerhetsperspektiv och av effektivitetsskäl. Någonstans ifrån hörs en radio spela dansband som ekar ut glada toner på bygget och vi möts av trevliga hälsningar från alla de montörer vi passerar.

Peter visar oss en app som de använder som ett digitalt projektverktyg. Appen fungerar som ett hjälpmedel, bl.a. för att ha enkel tillgång till aktuella ritningar digitalt där man kan se alla installationer i 3D innan det är byggt. På så vis kan man se direkt i appen att anledningen till att exempelvis en höjdförändring på ett rör ska utföras är för att en ventilationskanal ska gå just där. 3D-ritningen visar också dolda installationer såsom t.ex. brandtätningar i valv. Entreprenörerna kan även smidigt ”ställa sig” på ritningen i appen på den plats de precis utfört arbete på, ta en bild på den utförda installationen och rapportera en egenkontroll över vad som utförts samt enligt vilken standard eller krav installationen är utförd. Detta tänker vi måste vara en ypperlig lösning på att få till krångelfria egenkontroller som dessutom är tydliga och visar precis vad på ritningen som egenkontrollen avser. Peter tror att vi kommer se mer av liknande appar och lösningar framgent.

Vi avslutar dagen med att sitta ner och prata med en av LG Contracting Eskilstunas ledande montörer, Rasmus Johansson. Han förklarar att ombyggnationen av Nyköpings lasarett drivs som ett partneringprojekt, en s.k. ”samverkansentreprenad”. Vi diskuterar vad det egentligen innebär för ett projekt att bedrivas genom partnering. Det är inte någon egen entreprenadrättslig upphandlingsform eller entreprenadform utan snarare ett sätt att strukturerat samverka för byggprojektets genomförande.

Peter och Rasmus är överens om att Nyköpings lasarett är ett gott exempel på ett partneringprojekt som fungerar väl. De båda tror att en stor anledning till detta är att såväl ledningen som den operativa verksamheten är mycket involverade i projektets alla faser samt att alla involverade parter besitter stor erfarenhet av partneringprojekt generellt såväl som av sjukhusbyggnationer specifikt. Rasmus menar att kommunikation, både internt, mellan discipliner samt mellan entreprenör och beställare är a och o för att komma framåt i ett byggprojekt, speciellt i mer tekniskt komplicerade projekt. När alla inblandade är problemlösare och det föreligger en rak och tydlig kommunikation mellan såväl entreprenörer som beställare flyter allt på vilket syns på resultatet.

”Alla står på samma sida av snöret och drar åt samma håll”

                 – Rasmus Johansson, ledande montör

Vår dag på bygget har kommit till sin ände. Vi riktar ett stort tack till Peter Johansson och övriga på LG Contracting Eskilstuna som tog emot oss denna dag och tog sig tiden att ge oss en mycket givande rundtur samt tålmodigt svarade på alla våra tusen frågor. Det är med stor ödmjukhet och tacksamhet för det arbete alla människor inom samhällsbyggnadsbranschen utför dagligen vi lämnar bygget för denna gång.

 

Erika Sundqvist och Felicia Johansson, 2022-04-05

 

Att arbeta på en advokatbyrå nischad mot entreprenad- och konsulträtt kan nog skilja sig något från att arbeta på andra advokatbyråer. Inte sällan är byråns advokater och jurister ute ”on-site” på byggen för att träffa klienter och skaffa sig en inblick i olika pågående projekt. En grundtanke och filosofi som genomsyrar allt arbete som utförs på Different Advokat är att det är av stor vikt att ha förankring i den verklighet och vardag som våra klienter dagligen möter för att på bästa sätt kunna förstå deras verksamhet och därvid hitta de bästa juridiska lösningarna i praktiken.

Som paralegal respektive relativt ny biträdande jurist på byrån har vi inte kommit i kontakt med klienternas arbetsplats på samma sätt som de mer erfarna juristerna på byrån har. Icke att förminska är fördelarna med att alla på byrån har en inblick i hur klienternas dagliga verksamhet ser ut och fungerar. Det är därmed med stor iver och engagemang som Different Advokats paralegal Erika Sundqvist och biträdande jurist Felicia Johansson får möjligheten att under en dag följa med ut on-site på ny- och ombyggnationen av Nyköpings lasarett.

En solig morgon möts vi upp av Peter Johansson, projektledare på LG Contracting Eskilstuna, utanför grindarna till bygget. Vi börjar med en genomgång av säkerheten på byggarbetsplatsen och vad som gäller för oss som besökare. Väl inne på etableringen får vi en rundtur i byggbodarna och en visning av den skyddsutrustning som alla som beträder byggarbetsplatsen måste bära. Här tummas inte på säkerheten.

Vi inleder vårt besök med att närvara vid ett projekteringsmöte avseende sterilcentralen som i skrivande stund är en av flera våningar som byggs i det hus som snart ska utgöra Nyköping lasaretts akutmottagning, operationsavdelning och ambulansintagning. Medverkande på mötet är bl.a. platschef för bygget, flera projektörer och projektledare för olika discipliner samt sakkunniga i projekteringsfrågor.

För den som aldrig satt sin fot på ett bygge tidigare finns det många frågor man ställer sig: vad händer om det i kontraktshandlingarna angivna materialet inte är lämpligt att installera i praktiken? Vem sköter den övergripande logistiken för att alla discipliner på ett bygge ska kunna samspela? Att få sitta med på ett projekteringsmöte ledde till en större förståelse för processen i ett byggprojekt och varför det ser ut och fungerar som det gör. Det är många discipliner som ska samarbeta på små ytor och inte sällan föreligger ett pressat tidsschema vilket medför att allt måste vara väl organiserat och dokumenterat. Under mötet får vi klart för oss att det kan krävas snabba men väl genomtänkta beslut för en effektiv framdrift på bygget.

När projekteringsmötet är avslutat drar vi på oss den obligatoriska skyddsutrustningen och det blir dags att stiga ut på byggarbetsplatsen. Vårt första stopp blir undercentralen, vilken som namnet antyder är belägen i källaren längst ner i byggnaden. Härifrån styrs såväl kyla som värme för hela byggnaden. Peter förklarar hur det smarta systemet som återvinner värme och kyla för hela sjukhuset fungerar. Vi får även en genomgång av ledningar för medicinska gaser, något som kräver specialkompetens för att hantera.

En rolig detalj vi blir visade är en s.k. ”mock-up” av ett operationstvättställ. Peter förklarar att operationssköterskor och kirurger så sent som under byggskedet har kallats ner till undercentralen där det byggts upp ett provisoriskt tvättställ för att kunna testa funktionerna och se så att tvättstället är väl anpassat till den verksamhet som ska bedrivas. Sköterskorna och läkarna stod då på rad och fick prova ut höjden på tvättställ, blandare, speglar och knäkontakt för igångsättning av vatten samt komma med synpunkter. Det är intressant, och vettigt, att man involverar personalen som verksamheten berör för att slutresultatet ska vara anpassat efter de som faktiskt ska nyttja anläggningen i slutändan.

Härefter tar vi bygghissen upp till taket och blir visade de bastanta kylmedelkylarna, vilka tillverkar frikyla till sjukhuset under vinterhalvåret så att kylmaskinerna slipper dra igång och kosta pengar. Vi förundras dels över hur dessa kolosser till maskiner lyckats transporteras upp till taket, dels över den fantastisk tekniken som gör att dessa maskiner även gör sig av med överskottsvärme i sjukhuset den varma delen av året när kylmaskinerna går. Det är svårt att inte slitas med i Peters entusiasm och glöd för samhällsbyggnad i stort. Häri lyser hans långa erfarenhet i byggbranschen igenom då han med enkelhet svarar på alla våra frågor, små som stora.

Vi leds vidare och får en ordentlig visning av hela bygget. Här möts vi av många montörer från olika discipliner som alla samsas på samma våningsplan och arbetar sida vid sida. Vi slås av hur synkade alla är trots att var och en håller på med sitt eget arbete. Allt material tycks ligga strukturerat placerat och det förefaller var ordning och reda, något som förmodligen är ett måste både ur säkerhetsperspektiv och av effektivitetsskäl. Någonstans ifrån hörs en radio spela dansband som ekar ut glada toner på bygget och vi möts av trevliga hälsningar från alla de montörer vi passerar.

Peter visar oss en app som de använder som ett digitalt projektverktyg. Appen fungerar som ett hjälpmedel, bl.a. för att ha enkel tillgång till aktuella ritningar digitalt där man kan se alla installationer i 3D innan det är byggt. På så vis kan man se direkt i appen att anledningen till att exempelvis en höjdförändring på ett rör ska utföras är för att en ventilationskanal ska gå just där. 3D-ritningen visar också dolda installationer såsom t.ex. brandtätningar i valv. Entreprenörerna kan även smidigt ”ställa sig” på ritningen i appen på den plats de precis utfört arbete på, ta en bild på den utförda installationen och rapportera en egenkontroll över vad som utförts samt enligt vilken standard eller krav installationen är utförd. Detta tänker vi måste vara en ypperlig lösning på att få till krångelfria egenkontroller som dessutom är tydliga och visar precis vad på ritningen som egenkontrollen avser. Peter tror att vi kommer se mer av liknande appar och lösningar framgent.

Vi avslutar dagen med att sitta ner och prata med en av LG Contracting Eskilstunas ledande montörer, Rasmus Johansson. Han förklarar att ombyggnationen av Nyköpings lasarett drivs som ett partneringprojekt, en s.k. ”samverkansentreprenad”. Vi diskuterar vad det egentligen innebär för ett projekt att bedrivas genom partnering. Det är inte någon egen entreprenadrättslig upphandlingsform eller entreprenadform utan snarare ett sätt att strukturerat samverka för byggprojektets genomförande.

Peter och Rasmus är överens om att Nyköpings lasarett är ett gott exempel på ett partneringprojekt som fungerar väl. De båda tror att en stor anledning till detta är att såväl ledningen som den operativa verksamheten är mycket involverade i projektets alla faser samt att alla involverade parter besitter stor erfarenhet av partneringprojekt generellt såväl som av sjukhusbyggnationer specifikt. Rasmus menar att kommunikation, både internt, mellan discipliner samt mellan entreprenör och beställare är a och o för att komma framåt i ett byggprojekt, speciellt i mer tekniskt komplicerade projekt. När alla inblandade är problemlösare och det föreligger en rak och tydlig kommunikation mellan såväl entreprenörer som beställare flyter allt på vilket syns på resultatet.

”Alla står på samma sida av snöret och drar åt samma håll”

– Rasmus Johansson, ledande montör

Vår dag på bygget har kommit till sin ände. Vi riktar ett stort tack till Peter Johansson och övriga på LG Contracting Eskilstuna som tog emot oss denna dag och tog sig tiden att ge oss en mycket givande rundtur samt tålmodigt svarade på alla våra tusen frågor. Det är med stor ödmjukhet och tacksamhet för det arbete alla människor inom samhällsbyggnadsbranschen utför dagligen vi lämnar bygget för denna gång.

 

Erika Sundqvist och Felicia Johansson, 2022-04-05

1 svara
  1. Agneta Andersson
    Agneta Andersson says:

    Mycket intressant att få en inblick i hur ett så stort och viktigt byggprojekt går till. Man blir verkligen imponerad av hur alla inblandade kan driva det hela framåt i samförstånd, samtidigt som den vanliga verksamheten pågår.

    Svara

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *