Nytt regelverk för Heta arbeten

Från den 1 januari 2023 gäller en ny utgåva av regelverket för brandfarliga heta arbeten på tillfälliga arbetsplatser, SBF 506:1 (nedan kallat Regelverket). Regelverket gäller för utförandet av brandfarliga heta arbeten på arbetsplatser som inte är utformade för att det regelbundet ska utföras brandfarliga heta arbeten där. Det nya Regelverket innehåller sammanfattningsvis 13 säkerhetsregler och ett antal av dessa är i allt väsentligt innehållsmässigt oförändrade jämfört med tidigare utgåva.

En glädjande nyhet är att begreppet ”beställare” numera är definierat och generellt används i Regelverket vilket bidrar till ökad tydlighet. Till underlättande och ökad förståelse vid tillämpning av säkerhetsreglerna har, på liknande sätt som återfinns i AB 04 och ABT 06, vidare införts vägledande kommentarer i anslutning till dessa.

Säkerhetsregel 1 har blivit betydligt mer omfattande och krav ställs numera på att den tillståndsansvarige, tillsammans med utföraren och brandvakten, på plats ska bedöma faran för brand. Exempel på ytterligare tillägg och ändringar i säkerhetsregel 1 är tydligare krav på den som beställaren utsett till tillståndsansvarig och i vilken mån tillståndsansvaret får delegeras. Det anges specifikt att tillståndsansvarig ska vara väl insatt i och uppdaterad om förutsättningarna som råder vid platsen samt hur arbetet ska utföras. Delegering av tillståndsansvarigs arbetsuppgift, för det fall denne exempelvis inte har möjlighet att närvara vid kontroller under arbetets gång, förutsätter beställarens skriftliga medgivande härtill.

Det har även införts en ny säkerhetsregel avseende brandsskyddssystem. Av säkerhetsregel 12 följer bland annat att frånkopplingar av brandskyddssystem ska undvikas och begränsas samt att om så måste ske, ett godkännande först måste inhämtas från anläggningsskötare eller annan ansvarig person. Vidare följer av den nya säkerhetsregeln att ett vattenbaserat sprinklersystem normalt ska vara i drift och funktionsdugligt under arbetet. Det kan således vara bra att säkerställa att uppgifter om befintlig sprinkleranläggning i erforderlig omfattning återfinns i förfrågningsunderlag som går ut på förfrågan till entreprenörer.

Ävensom det inte finns något lagtvång att följa Regelverket så anammas detta regelmässigt av aktörer i branschen. De allra flesta som arbetar med brandfarliga heta arbeten väljer att följa Regelverket då försäkringsbolagen ofta kräver att Regelverket (eller motsvarande regelverk och normer) ska efterlevas för att utställda försäkringar ska kunna tas i anspråk på avsett sätt. Därtill hör till saken att i de fall koden AFC.551/AFD.551 åberopas i Administrativa föreskrifter som ansluter till AMA AF 12 eller senare utgåva har entreprenören att följa Brandskyddsföreningen Sveriges säkerhetsregler.

Regelverket återfinns i sin helhet här.

 

Advokat Eleonore Gustafsson och biträdande jurist Felicia Johansson

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *