Entreprenörens skadeståndsskyldighet avseende tredjemansskador – entreprenadavtal är kanske inte så särpräglade trots allt?

I entreprenadjuridiska sammanhang talar vi ofta om ”entreprenadavtalens särpräglade karaktär” när det kommer till tolkning och tillämpning av våra entreprenadavtal samt branschstandardavtalen AB 04 och ABT 06. Föreningen Byggandets kontraktskommitté (BKK) som står bakom framtagandet av AB 04 och ABT 06 avger i vissa fall s.k. förtydliganden om hur bestämmelser i branschstandardavtalen ska förstås och tillämpas. Parterna brukar i allt väsentligt godta och förhålla sig till sådana av BKK lämnade förtydliganden. Vi har dock på senare år sett en benägenhet hos domstolarna att inte alls se så särpräglat på entreprenadjuridiken eller fästa någon avgörande vikt vid vad BKK må ha uttalat. Domstolarna har istället tolkat standardavtalen utifrån sedvanliga köp- och obligationsrättsliga principer. Senast i raden av avgörandena är Svea hovrätts dom i mål T 13155-20 meddelad 2023-04-05 som bland annat behandlar tredjemans-begreppet i kapitel 5 § 13 i AB 04.

Av första stycket i kapitel 5 § 13 AB 04 framgår att entreprenören i förhållande till beställaren är ansvarig för dennes skadeståndsskyldighet gentemot tredje man till följd av entreprenaden. BBK har i ett förtydligande från år 2012 [1] uttalat att;

”BKK konstaterar att utformningen av bestämmelsen i AB 04 kap 5 § 13 st. 1 inte är entydig. BKK:s avsikt är emellertid att bestämmelsen inte omfattar skadeståndskrav mot beställaren som har sin grund i något av beställarens avtalsförhållanden, till exempel hyresavtal mellan beställaren och dennes hyresgäst. BKK:s avsikt är således att ett krav mot beställaren som grundas på ett sådant avtal faller utanför bestämmelsens omfattning.”

I den nu aktuella domen från Svea hovrätt var frågan huruvida en entreprenör var skyldig att betala skadestånd till en beställare som regressvis begärt ersättning för ett skadeståndsanspråk som denne erhållit från sin hyresgäst. Skadeståndsanspråket avsåg omfattande saneringskostnader som hyresgästen haft till följd av betongdamm på museiföremål som förvarats i nära angränsning till förrådsutrymmen som varit föremål för ombyggnad och renovering utförd av entreprenören.

Hovrätten har i den nu aktuella domen valt att inte fästa avseende vid BKK:s förtydligande och menar att innebörden av begreppet tredje man framgår av allmänt juridiskt språkbruk; med tredje man avses var och en som inte är part i det aktuella avtalet. Vidare är hovrättens uppfattning att systematiken i AB 04 inte förhindrar att tredjemans-begreppet ska tolkas i enlighet därmed. Hovrätten anför i domskälen bl.a. att ”eftersom innebörden av uttrycket tredje man är klar och därför inte medger det synsätt som BKK har förespråkat, saknar BKK:s förtydligande betydelse för tolkningen av begreppet.”

Slutsatsen blir därmed att entreprenören kan bli skadeståndsskyldig för skadeståndsanspråk som beställarens hyresgäst framställt och som beställaren regressvis gör gällande gentemot entreprenören. Hovrätten uttalar dock att det måste ställas höga krav på den utredning som beställaren lägger fram till stöd för sin skadeståndsskyldighet gentemot tredje man. I förevarande fall kom hovrätten fram till att beställaren inte visat att denne varit skyldig att ersätta hyresgästen för de uppkomna skadorna. Därmed kunde inte entreprenören anses skyldig att betala skadestånd till beställaren med stöd av kapitel 5 § 13 AB 04.

Sammanfattningsvis gäller således i och med Svea hovrätts avgörande att tredjemans-begreppet i AB 04 framgent får tolkas på ett i skadeståndssammanhang sedvanligt sätt och inte utifrån ”entreprenadavtalets särpräglade karaktär”.

 

Advokat Eleonore Gustafsson och biträdande jurist Felicia Johansson

 

Fotnot

[1] BKK:s förtydligande nr 1, daterat 2012-04-25, https://foreningenbkk.se/wp-content/uploads/2016/11/BKK-Fortydligande-nr-1.pdf.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *